سازمان زیبا سازی شهرداری کرج ۱

مزایده اجاره بیلبورد پل عابر پیاده در کرج

مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری کرج
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
شماره آگهی : ۱۰۰۷
آدرس :  البرز، کرج ،میدان آزادگان ،خیابان برغان ،طبقه فوقانی بانک ملی سازمان زیباسازی

شرح آگهی

آگهی مزایده شماره ۱۰۰۷
سازمان زیباسازی شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق فراخوان مزایده عمومی به افراد و شرکت های واجد شرایط به صورت اجاره به مدت ۲ سال واگذار نماید.
موضوع مزایده : اجاره بیلبوردهای عرشه ۱۰ عدد پل عابر پیاده در سطح شهر کرج
مبلغ اجاره برای دو سال شمسی ریال : ۱۲٫۸۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
مبلغ سپرده : ۶۴۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال
سپرده شرکت در مزایده به یکی از روش های ذیل ارائه گردد .
ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد.
واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره ۱۰۰۷۸۶۸۴۷۱۹۳ بانک شهر شعبه عظیمیه
برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
سازمان زیباسازی شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
کانون ها و شرکت های تبلیغاتی دارای رزومه مرتبط با ساخت ، حفظ و نگهداری پل در اولویت قرار دارند.
مبلغ ۵۴۵٫۰۰۰ ریال بابت هزینه خرید هر یک از اسناد مزایده به حساب شماره ۱۰۰۷۸۶۷۵۷۰۴۶ بانک شهر شعبه عظیمیه واریز و رسید آن را دریافت نمایند.
متقاضیان جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ نشر این آگهی به مدت ۱۰ روز همه روزه می توانید در ساعات اداری به امور قراردادهای سازمان زیباسازی واقع در کرج، میدان آزادگان ،خیابان برغان ،طبقه فوقانی بانک ملی سازمان زیباسازی مراجعه نمایند.
داشتن معرفی نامه همراه مهر و امضاء مدیرعامل و آخرین تغییرات شرکت ها و کانون ها هنگام خرید اسناد مزایده الزامی می باشد .
سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج شده است .
مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون به مبلغ کل قرارداد افزوده می شود .
هزینه چاپ آگهی کارشناسی رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد .
درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده گزار ایجاد نمی نماید .
از برنده مزایده ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد واریزی معادل ۱۰ % مبل پیشنهادی وی بابت کل قرارداد دو سال شمسی بعلاوه یک فقره چک ضمانت معادل مبلغ کل قرارداد دو سال شمسی اخذ می گردد .
امور قراردادها و روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری کرج
www.zibasazikaraj.ir

بیشتر بخوانید

بیلبورد بلوار کاوه اصفهان

بیلبورد پل عابر بلوار کاوه در اصفهان

کد:  Esf ۱۱۰
نام بیلبورد:  بیلبورد بلوار کاوه
ابعاد: ۴۵ متر مربع ( ۳× ۱۵)
تیپ:  افقی
جهت دید: جنوب به شمال
شهر: اصفهان
آدرس: بلوار کاوه خروجی شهر به سمت تهران بعد از سه راه ملک شهر (جنوب به شمال )

 

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید

تابلوی پل عابر بلوار کاوه اصفهان

تابلوی تبلیغاتی پل عابر پیاده بلوار کاوه اصفهان

کد:  Esf ۱۰۹
نام بیلبورد:  بیلبورد بلوار کاوه
ابعاد: ۵۴ متر مربع ( ۳× ۱۸)
تیپ:  افقی
جهت دید: شمال به جنوب
شهر: اصفهان
آدرس: بلوار کاوه ورودی شهر از تهران قبل از سه راه ملک شهر (شمال به جنوب )

 

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید

بلوار کاوه اصفهان۱۰۷

بیلبورد پل عابر بلوار کاوه اصفهان

کد:  Esf ۱۰۷
نام بیلبورد:  بیلبورد بلوار کاوه
ابعاد: ۵۴ متر مربع ( ۳× ۱۸)
تیپ:  افقی
جهت دید: جنوب به شمال
شهر: اصفهان
آدرس: بلوار کاوه حد فاصل چهارراه جابر انصاری و سه راه ملک شهر ( جنوب به شمال )

 

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید

بیلبورد پل عابر خیابان امام خمینی اصفهان

بیلبورد پل عابر پیاده خیابان امام خمینی اصفهان

کد:  Esf ۱۰۶
نام بیلبورد:  بیلبورد خیابان امام خمینی
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۳× ۱۲)
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: اصفهان
آدرس: خیابان امام خمینی ، حد فاصل میدان دانشگاه صنعتی و خیابان امیر کبیر (خروجی شهر )

 

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید

بیلبورد پل عابر خیابان امام خمینی

بیلبورد تبلیغاتی پل عابر خیابان امام خمینی اصفهان

کد:  Esf ۱۰۵
نام بیلبورد:  بیلبورد خیابان امام خمینی
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۳× ۱۲)
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: اصفهان
آدرس: خیابان امام خمینی ، حد فاصل میدان دانشگاه صنعتی و خیابان امیر کبیر ( ورودی شهر )

 

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید